Αντίδραση στην Επιτροπή Θεσμών για τη διαδικασία στην ΕΡΤ

 

Ο διαγωνισμός για το νέο ΔΣ που θα προκηρυχθεί στις 23 Αυγούστου με τα δύο προτεινόμενα πρόσωπα από την κυβέρνηση για τις καθοριστικές θέσεις, θα διενεργηθεί από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό Στέλιο Πέτσα. Η κυβέρνηση θα κρίνει αν οι προτεινόμενοί της είναι οι καλύτεροι για τη θέση ή αν υπάρχουν κι άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις…  Εκεί δεν αποκλείεται να έχει δικές του «υποψηφιότητες-έκπληξη» με πρόσωπα που θα έχουν μεγαλύτερη θητεία και εμπειρία σε φορείς, καθώς με την κίνηση που έκανε η κυβέρνηση άνοιξε πρόωρα τα χαρτιά της και δίνει περιθώριο ελιγμών στο ΣΥΡΙΖΑ.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να είναι υπήκοοι κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, να διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της  ημεδαπής ή ισοτίμους της αλλοδαπής είτε να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή́ αναγνώριση του έργου τους».

Για την επιλογή́ του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού́ Συμβουλίου λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψιν  «Η εμπειρία στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών ή/και εμπειρία σε διοίκηση και οργάνωση δημοσιών οργανισμών ή/και επιχειρήσεων». Ειδικότερα  «Οι ικανότητες ιδίως σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης, στοχοθεσίας, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης, καλλιέργειας και μετάδοσης οράματος για τη λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε. και διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού́ με σκοπό́ την καλύτερη αξιοποίησή του» και η  «τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.

 

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι 5ετής. Επί της ουσίας η κυβέρνηση αποφασίζει αρχικά για το δίδυμο της εξουσίας στην ΕΡΤ και εν συνεχεία προστίθενται τα μέλη. Για την τοποθέτηση του νέου ΔΣ πρέπει να γίνει προηγουμένως η ακρόασή τους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται πως θα έχει ενισχυμένη παρουσία, και στη συνέχεια ψηφοφορία για κάθε μέλος ξεχωριστά. Την αρμοδιότητα του ελέγχου της ΕΡΤ την έχει το ΕΣΡ, το οποίο εκ του νόμου πρέπει κάθε έτος να δημοσιεύει σχετική έκθεση για το φορέα, όπως προβλέπει ο ν.4428/2015. Ως τώρα, δεν έχει εφαρμοστεί, πάντως η συγκεκριμένη πρόβλεψη.