Πάνω από 700.000 ευρώ στο «πορτοφόλι» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το μεταναστευτικό

 • Επαναπατρισμός: το ποσό εκχώρησης ανέρχεται στο ύψος των 177.160.999,11 ευρώ, ενώ οι ενταγμένες Δράσεις ανέρχονται στο ύψος των 157.030.138,04 ευρώ. Το ύψος των συνολικών πληρωμών, μέχρι και την 18-09 τ.ε., ανέρχονται στο ποσό των 78.315.422,05 ευρώ, ενώ αναμένεται έως τις αρχές του επόμενου έτους η έκδοση νέων προσκλήσεων, με σκοπό τη βέλτιστη απορρόφηση των υπολειπόμενων πόρων που έχουν εκχωρηθεί στην Υ.Δ.Ε.Α.Π. για τον τομέα των Επιστροφών.

 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας:  οι πιστώσεις που διαχειρίζεται η Υπηρεσία ανέρχονται στα 30.426.938,67 ευρώ (συνολική χρηματοδότηση), με κύριους δικαιούχους την Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και το Υπουργείο Εξωτερικών.

  Οι ως άνω αναφερόμενοι δικαιούχοι αποτελούν τους μοναδικούς εκ του νόμου (de jure) αποκλειστικούς δικαιούχους του Ταμείου. Η Υ.Δ.Ε.Α.Π. έχει ήδη προβεί στην έκδοση του συνόλου των Προσκλήσεων για την Υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης και το σύνολο των συμβασιοποιηθέντων ποσών ανέρχεται στο ύψος των 14.005.049,01 ευρώ. Επιπλέον, οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις ανέρχονται στο ποσό των 194.600.000 ευρώ και έχουν ενταχθεί 22 δράσεις ύψους 187.300.000,00 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 96,3 % του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού.

  Σημειώνεται δε, ότι έχει δημοσιευθεί Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη «Λειτουργική Ενίσχυση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», προϋπολογισμού 480.000,00 ευρώ. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι, η Υ.Δ.Ε.Α.Π. αποτελεί Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος G του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Χ.Μ. Ε.Ο.Χ.) 2014 – 2021, με τίτλο «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων του ασύλου και της μετανάστευσης» και εταίρο προγράμματος τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης του Βασιλείου της Νορβηγίας-UDI.

  Η υπόψη συγχρηματοδότηση προϋπολογισμού 19.411.765,00 ευρώ προβλέπει χρηματοδότηση κατά 85% από πόρους των Δότριων Χωρών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, για τη χρονική περίοδο από το έτος 2019 έως τη 30-06-2024. Επισημαίνεται δε, ότι οι Φορείς Υλοποίησης των Προκαθορισμένων Πράξεων του Προγράμματος περιλαμβάνουν Υπηρεσίες που διαδραματίζουν ουσιώδη και καθοριστικό ρόλο στον τομέα του Ασύλου και της Μετανάστευσης στην Ελλάδα, όπως η Αρχή Προσφυγών, η Υπηρεσία Ασύλου, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και ο Συνήγορος του Πολίτη. 

 • Στο πλαίσιο της Επείγουσας Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα & Θεωρήσεις, η Υ.Δ.Ε.Α.Π. υλοποιεί, επιπρόσθετα, δράσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Επείγουσας Βοήθειας 2016 και 2017 του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που αφορούν σε αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διαδικασία καταγραφής Υπηκόων Τρίτων Χωρών, στη λειτουργική ενίσχυση των Υπηρεσιών της στα εξωτερικά σύνορα καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Ασφαλείας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Σημειώνεται δε, ότι η απορρόφηση των διαθέσιμων κεφαλαίων για τις ανωτέρω δράσεις κυμαίνεται από 85% έως 97%. 

 • «Βελτίωση της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και ενίσχυση της συνεργασίας με την Τουρκία για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης- Priority», η δράση  αυτή έχει  προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τον Μάρτιο 2018 έως τον Μάιο 2020. 

 • FRONTEX -ΕΛ.ΑΣ: Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο συμμετοχής της στις δράσεις του Οργανισμού FRONTEX, για το χρονικό διάστημα 2015-2019 (έως 31-08 τ.ε.), έχει χρηματοδοτηθεί, από τον εν λόγω Οργανισμό, με το ποσό των 20.697.509,28 ευρώ περίπου. Η δε αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου υλοποιεί το σύνολο των διαδικασιών για την προμήθεια τόσο υλικοτεχνικού εξοπλισμού, όσο και παροχής υπηρεσιών, για έργα των οποίων ο προϋπολογισμός βρίσκεται στα όρια της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο και προβαίνει στην ανάρτηση των συναφθεισών συμβάσεων, τόσο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), όσο και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 • Προσωρινή διαμονή και φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών: συνάφθηκαν τριάντα έξι (36) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μισθώσεων ακινήτων, οι οποίες στη συνέχεια ανανεώθηκαν, εντός του τρέχοντος έτους, στο σύνολό τους  Επισημαίνεται ότι, με σκοπό την εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία μέσω της παροχής οικονομικού βοηθήματος και την κατά περίπτωση ασφαλή τους στέγαση και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες.

  Παρέπεται να λεχθεί, ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις εφαρμόζοντας, κάθε φορά, το ισχύον, κατά περίπτωση, νομοθετικό πλαίσιο, καθώς δεσμεύονται, σε κάθε περίπτωση, στην τήρηση των κανόνων και αρχών της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων και υπόκεινται στους νόμιμους, προς τούτο, ελέγχους. 

 • Τέλος, σχετικά με την αναφερόμενη έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), επισημαίνεται ότι λόγω της αρχής της μυστικότητας που διέπει το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, δεν είναι επιτρεπτή η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, γνωστοποίηση, κατά τη διάρκεια και μη αυτού, των όποιων συλλεγέντων στοιχείων.

  Ενημέρωσε το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

  Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συμμετείχε χθες στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

  Στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την έξαρση του προβλήματος λόγω της κατακόρυφης αύξησης των ροών από την Τουρκία κατά τους τελευταίους μήνες.

  Ο  κ. Χρυσοχοϊδης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του για τα ασυνόδευτα ανήλικα και τις σχετικές επαφές που έκανε με ομολόγους του, προκειμένου οι χώρες τους να αποδεχθούν έναν αριθμό ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων. Επίσης ,αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινής ανάγνωσης από όλα τα μέρη – Ελλάδα, Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση – της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016, έτσι ώστε και άλλες εθνικότητες, πλην των Σύρων αιτούντων, αλλά και όσων βρίσκονται στην ενδοχώρα να συμπεριληφθούν στους δυνάμενους επιστροφής στην Τουρκία σε περίπτωση μη χορήγησης ασύλου.